• HOME
  • LOGIN
  • ADMIN
  • 조합소개
  • 회원사
  • 제품소개
  • 정보광장
  • 참여마당
  • 면류쇼핑몰

  현재위치 : 메인화면 > 정보광장 > 산업정보 > 수·출입실적  
정보광장 산업정보 > 수·출입실적
 
년 (1년간)
월별 원재료수입실적
용량(Kg)
0
0
0

0
0
0
0
0
0
금액(1,000$)
2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06
0 0 0 0 0 0

용량(Kg)
0
0
0

0
0
0
0
0
0
금액(1,000$)
2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
0 0 0 0 0 0
품목 \ 년 01월 02월 03월 04월 05월 06월
메밀 용량 0 0 0 0 0 0
금액 0 0 0 0 0 0
품목 \ 년 07월 08월 09월 10월 11월 12월
메밀 용량 0 0 0 0 0 0 0
금액 0 0 0 0 0 0 0

보건복지부 식품의약품안전청 중소기업청 특허청